Petice proti přehradě na řece Oslavě – „Zachraňme údolí Oslavy“

Hlavním předmětem této petice je nesouhlas se záměrem a jakoukoliv realizací výstavby Vodního díla Čučice na řece Oslavě v Přírodním parku Oslava a Přírodní rezervaci Údolí Oslavy a Chvojnice, o kterém uvažuje státní podnik Povodí Moravy na základě Záměru zadání „ Oslava, vodní dílo Čučice“, technicko – ekonomické studie, který byl zveřejněn v červenci 2015 za účelem realizace vodního díla Čučice v údolí řeky Oslavy.

oslavka

Mikroregion Ivančicko oznamuje, že petici proti přehradě na řece Oslavě – „Zachraňme údolí Oslavy“ lze podepisovat v Kanceláři Mikroregionu Ivančicko na adrese Zemědělská 2, 664 91 Ivančice v úředních hodinách kanceláře.

Důvody našeho nesouhlasu jsou zejména tyto:

Realizace záměru by vedla v unikátním a jedinečném údolí řeky Oslavy a Chvojnice k rozvrácení jeho tvářnosti a jeho devastaci, ke zničení jeho historických a především přírodních  hodnot a krás, k likvidaci výskytu kriticky ohrožených druhů fauny a flory. Záměr dále povede k nevratnému zásahu do turistického a rekreačního využití údolí Oslavy a Chvojnice a k nezhojitelné ráně na odkazu i současnosti trampingu spojeným s tímto,  v České republice, unikátním územím.

To vše nemůže přiměřeně a v kontextu s jinými možnými, bohužel, ani neuvažovanými, technickými řešeními ospravedlnit deklarovaný cíl záměru, tj. vodárenský účel rezervy pro VN Mostiště, akumulační účel (doplňkový zdroj pro JE Dukovany, nadlepšování průtoků na dolním toku Oslavy), lokální protipovodňová ochrana a případná možnost  energetického využití, příp. možné další.

Dokumenty:

Celé znění textu „Petice proti přehradě na řece Oslavě – „Zachraňme údolí Oslavy“ [PDF]
Petiční arch [PDF]

Dovolujeme si Vás požádat zveřejnění petice a o vytištění archů a umožnění jejich podepisování na Vaší obci dále např. obchod, hospodě apod. Děkujeme!!!

Publikováno v Dobrovolný svazek obcí informuje.