Krajské a senátní volby 2016

Volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje a do jedné třetiny Senátu Parlamentu České republiky se konají v pátek 7. října 2016 od 14 do 22 hodin a v sobotu 8. října 2016 od 8 do 14 hodin. Místa konání zveřejňují jednotlivé členské obce Mikroregionu Ivančicko a najdete je na oficiálních webových stránkách vašich obcí. Přinášíme Vám všeobecné informace, jak volit ….

Právo volit do Zastupitelstva Jihomoravského kraje má státní občan ČR, který alespoň 2. den voleb dosáhne věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu Jihomoravského kraje.

Do krajského zastupitelstva lze volit na voličský průkaz – a to ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu Jihomoravského kraje, pokud je volič v územním obvodu Jihomoravského kraje přihlášen k trvalému pobytu.

Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

V takovém případě voliče navštíví 2 členové okrskové komise s přenosnou volební urnou. Protože je při krajských volbách možno volit na voličský průkaz, bude možné volit do přenosné urny např. i v nemocnicích. Do Zastupitelstva Jihomoravského kraje takto budou moci volit v ivančické nemocnici pouze voliči s trvalým pobytem v Jihomoravském kraji.

Volič je povinen po příchodu do volební místnosti prokázat okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Způsob hlasování do Zastupitelstva Jihomoravského kraje:

  • Úřední obálky pro volby do zastupitelstva kraje jsou šedé.
  • Hlasovací lístky jsou také šedé.
  • Každá volební strana má svůj hlasovací lístek.

Hlasuje se tak, že volič v prostoru určeném k úpravě hlasovacích lístků vloží do úřední šedé obálky jeden hlasovací lístek pro tu stranu, politické hnutí nebo koalici, pro kterou se rozhodl hlasovat.

Na hlasovacím lístku, může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů vedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost.

Hlasovací lístek do zastupitelstva kraje je neplatný pokud:
– není na předepsaném tiskopise
– je přetržený
– není vložený do úřední ŠEDÉ obálky
– je v úřední obálce vloženo více hlasovacích lístků.

Právo volit do Senátu má státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole voleb do Senátu může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

Do Senátu lze volit na voličský průkaz – avšak pouze v rámci volebního obvodu, kde jsou volby do 1/3 Senátu vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. Pro volby do Senátu patří obce Mikroregionu Ivančicko do volebního obvodu č. 55; seznam obcí a měst, která spadají do tohoto obvodu – viz. Seznam volebních obvodů, ve kterých se budou konat volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky v roce 2016 – uveřejněno na webu Ministerstva vnitra pod samostatným odkazem.

Volič, který nebydlí na území České republiky a voličský průkaz mu vydal zastupitelský nebo konzulární úřad České republiky na základě zápisu voliče ve zvláštním seznamu voličů vedeném těmito úřady, může hlasovat v kterémkoli volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou vyhlášeny volby a kde zároveň obdrží úplnou sadu hlasovacích lístků.

V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz pro konkrétní kolo voleb do Senátu, obecní úřad, popř. zastupitelský nebo konzulární úřad mu vydá voličský průkaz pro obě kola voleb (jeden voličský průkaz pro první kolo a druhý voličský průkaz pro druhé kolo).

Požádat o vydání voličského průkazu v době mezi prvním a druhým kolem voleb do Senátu je možné pouze osobně. Obecní úřad, popř. zastupitelský nebo konzulární úřad v této době může vydávat voličské průkazy nejpozději do 2 dnů před prvním dnem hlasování ve druhém kole voleb do Senátu, tj. do 12. října 2016 do 16.00 hodin.

Hlasování do Senátu v nemocnici:

Do Senátu lze hlasovat i v nemocnici, a to buď na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů nebo na voličský průkaz nebo může nastat i situace, že volič, který je hospitalizován v nemocnici, má místo trvalého pobytu ve stejném volebním okrsku jako tato nemocnice. V tomto případě může volič požádat obecní úřad nebo i ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

Způsob hlasování do Senátu:

Volič je povinen po příchodu do volební místnosti prokázat okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Úřední obálky pro volby do Senátu jsou žluté.

  • Hlasovací lístky jsou také žluté.
  • Hlasovací lístky pro volby do Senátu jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně.
  • Hlasuje se tak, že volič v prostoru určeném k úpravě hlasovacích lístků vloží do úřední obálky žluté barvy jeden hlasovací lístek pro kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat; hlasovací lístek se nijak neupravuje.

Hlasovací lístek do Senátu je neplatný pokud:
– není na předepsaném tiskopise,
– je přetržený,
– není vložený do úřední ŽLUTÉ obálky
– je v úřední obálce vloženo více hlasovacích lístků.

Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě voliče navštíví 2 členové okrskové komise s přenosnou volební urnou.

Druhé kolo voleb do Senátu

Pokud žádný z kandidátů nezíská ve volebním obvodu, kde kandiduje, v prvním kole voleb do Senátu nadpoloviční většinu všech odevzdaných hlasů, a nebude tak zvolen žádný z kandidátů, bude se konat druhé kolo voleb, a to:

v pátek 14. října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 15. října 2016 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.
Ve druhém kole kandidují pouze dva kandidáti, kteří se v prvním kole umístili na prvých dvou místech.

Jestliže by se před druhým kolem voleb kandidát ve volebním obvodu své kandidatury vzdal nebo by pozbyl práva být volen nebo by zemřel, postoupil by do druhého kola voleb kandidát, který se v prvním kole voleb v konečném pořadí umístil na třetím místě;
v takovém případě se 2. kolo voleb může uskutečnit:
v pátek 21. října 2016 od 14.00 hod. do 22.00 hod. a
v sobotu 22. října 2016 od 08.00 hod. do 14.00 hod.

Hlasovací lístky pro druhé kolo voleb a úřední obálky by byly šedé barvy.

Hlasovací lístky pro 2. kolo voleb do Senátu se již voličům nedodávají předem, ale volič je obdrží přímo ve volební místnosti ve dny 2. kola voleb.

Publikováno v Dobrovolný svazek obcí informuje.