Centrum společných služeb Mikroregionu Ivančicko v roce 2020

logoEU-SMO

Od roku 2016 je Mikroregion Ivančicko zapojen do realizace projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ jehož nositelem je Svaz měst a obcí ČR. Projekt je podpořen Evropskou unií, Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu zaměstnanost. Díky zapojení do tohoto projektu vzniklo také v Mikroregionu Ivančicko Centrum společných služeb (dále jen „CSS“), jehož služeb mají možnost využívat sice především starostové a zástupci členských obcí, ale pomáhat může v území i příspěvkovým organizacím, školám, zájmovým spolkům i samotným občanům členských obcí.

O co se konkrétně jedná? Jde především o administrativní podporu a pomoc členským obcím při řešení rozmanitých oblastí a agend samosprávy. V praxi to je pomoc obcím s různými projekty, žádostmi o dotace, s administrací a realizací různých společných projektů, poskytování právní poradenství, nastavení ochrany osobních údajů, veřejné zakázky, informování o novinkách v legislativě, apod. V rámci CSS jsou obcím a dalším subjektům k dispozici pracovníci CSS, manažer, pověřenec pro ochranu osobních údajů a advokátka. Pravděpodobně mezi nejvýznamnější přínosy pro členské obce, kromě uvedeného poradenství, patří administrace a realizace společných projektů, které mají díky dotacím pro obce konkrétní finanční či hmotné benefity. Ukazuje se, že členství v dobrovolném svazku obcí tak díky tomu má pro obce i jejich občany význam a není to jen o tom, že obce každoročně musí odvádět členské příspěvky do společného rozpočtu.

Možná se ptáte, jaký význam může mít CSS pro občany z hlediska konzultačních služeb? Témat je určitě spousta, mohou se týkat informací, jak řešit různé životní situace, které jsou v působnosti obcí. Dále to mohou být například i podněty k dalšímu rozvoji území mikroregionu, či obce, ve které žijete, a nemáte například důvěru to řešit přímo na úřadě vaší obce.

Projekt CSS měl původně již skončit k 31.12. 2019, avšak od 1. dubna 2020 došlo k prodloužení, jehož náplní bylo zmapování běžných denních sociálních potřeb obyvatel v obcích DSO, dále ověření aktuálních koncepčních záměrů v oblasti meziobecní spolupráce a také řešení problematiky veřejnoprávních smluv členských obcí. Mikroregionu byla i v roce 2020 poskytnuta finanční podpora na pracovníky CSS, kteří dle příslušných metodik zajistili řádné splnění zadaných úkolů Svazem měst a obcí ČR. V návaznosti na uvedené došlo také k realizaci pilotního projektového námětu v oblasti běžných denních sociálních potřeb, který se týkal aktivit pro seniory a handicapované. V rámci projektu také dochází dvakrát ročně k setkání starostů členských obcí Mikroregionu, kde jsou starostové podrobně informováni o činnosti Centra a vyměňují si praktické zkušenosti a informace, které vedou ke zkvalitňování života v obcích.

Co bude dál od roku 2021? CSS vstoupí do období udržitelnosti projektu, kdy bez zásadních změn budou zachovány všechny služby ještě až do října 2021. Doufáme, že tím však neskončí pětiletá snaha a úsilí o podporu obcí a realizace společných projektů, i když rok 2021 pravděpodobně pro obce nebude snadný. Pomoc nejen starostům, ale i lidem v Mikroregionu se ukázala být jako užitečná a je snahou, aby CSS fungovalo v budoucnu dál i bez dotací.

Ing. Bohumil Smutný,
manažer CSS Mikroregionu Ivančicko

 

Publikováno v Projekty centra společných služeb.