Centrum společných služeb Mikroregionu Ivančicko v roce 2020

Logo CSS[2]Od roku 2016 je Mikroregion Ivančicko zapojen do realizace projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, jehož nositelem je Svaz měst a obcí ČR. Projekt je podpořen Evropskou unií, Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu zaměstnanost. Díky zapojení do tohoto projektu vzniklo také v Mikroregionu Ivančicko Centrum společných služeb (dále jen „CSS“), jehož služeb mají možnost využívat sice především starostové a zástupci členských obcí, ale pomáhat může v území i příspěvkovým organizacím, školám, zájmovým spolkům i samotným občanům členských obcí. V roce 2020 podpořil provoz Centra společných služeb také Jihomoravský kraj.

Logotyp_jihomoravsky_kraj_RGB

O co se konkrétně jedná? Jde především o administrativní podporu a pomoc členským obcím při řešení rozmanitých oblastí a agend samosprávy. V praxi to je pomoc obcím s různými projekty, s žádostmi o dotace, s administrací a realizací různých společných projektů, poskytování právního poradenství, konzultací v oblasti ochrany osobních údajů, veřejných zakázek, informování o novinkách v legislativě, apod. V rámci CSS jsou obcím a dalším subjektům k dispozici pracovníci CSS, manažer, pověřenec pro ochranu osobních údajů a advokátka. Pravděpodobně mezi nejvýznamnější přínosy pro členské obce, kromě uvedeného poradenství, patří administrace a realizace společných projektů, které mají díky získaným dotacím pro obce konkrétní finanční či hmotné benefity. Ukazuje se, že členství v dobrovolném svazku obcí tak díky tomu má pro obce i jejich občany význam a není to jen o tom, že obce musí ze svého rozpočtu každoročně odvádět členské příspěvky do společného rozpočtu. Vložené příspěvky se zhodnocují a vrací obcím zpět formou výstupů z realizovaných projektů.

Možná se ptáte, jaký význam může mít CSS pro občany z hlediska konzultačních služeb? Témat je také určitě spousta, mohou se týkat informací a konkrétní pomoci, jak řešit různé životní situace, které jsou v působnosti obcí. Dále to mohou být například i podněty k dalšímu rozvoji území mikroregionu, či obce, ve které žijete, a nemáte například důvěru to řešit přímo na úřadě vaší obce.

Od 1. dubna 2020 došlo k prodloužení projektu do konce roku 2020. Náplní činnosti bylo zmapování běžných denních sociálních potřeb obyvatel v obcích DSO, dále ověření aktuálních koncepčních záměrů v oblasti meziobecní spolupráce a také řešení problematiky veřejnoprávních smluv členských obcí. Mikroregionu byla i v roce 2020 poskytnuta finanční podpora na mzdové výdaje pro pracovníky CSS, kteří dle příslušných metodik zajistili řádné splnění zadaných úkolů Svazem měst a obcí ČR. V návaznosti na uvedené došlo také k realizaci pilotního projektového námětu v oblasti běžných denních sociálních potřeb, který se týkal aktivit pro seniory a handicapované. V rámci projektu CSS také dochází dvakrát ročně k setkání starostů členských obcí Mikroregionu, kde jsou starostové podrobně informováni o činnosti Centra a vyměňují si praktické zkušenosti a informace, které vedou ke zkvalitňování života v obcích.

Co bude dál od roku 2021? CSS pokračuje v období udržitelnosti projektu, kdy i v tomto roce budou bez zásadních změn zachovány všechny poskytované služby. Doufáme, že tím však neskončí pětiletá snaha a úsilí o podporu obcí a realizace společných projektů, i když rok 2021 pravděpodobně pro obce nebude snadný. Pomoc nejen starostům, ale i lidem v Mikroregionu se ukázala být jako užitečná a je snahou, aby CSS fungovalo v budoucnu dál i bez dotací.

Ing. Bohumil Smutný
manažer CSS Mikroregionu Ivančicko

Publikováno v Centrum společných služeb,Dobrovolný svazek obcí informuje,Projekty centra společných služeb.