CZ_RO_B_C

 

 

 

.

Řešení odpadů v Mikroregionu Ivančicko

Název projektu: Řešení odpadů v Mikroregionu Ivančicko

Číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0012162


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.


Předmětem podpory je zvýšení podílu materiálového využití odpadů v Mikroregionu Ivančicko. Řeší se nedostatečné kapacity pro sběr biologicky rozložitelného komunálního odpadu, plastu, papíru, kovu, jedlých olejů a skla v 8 obcích. Realizací tohoto projektu dojde ke zkvalitnění nakládání s odpady a navýšení kapacity jejich třídění o 186,84 t/rok.

Celkové způsobilé výdaje: 1 101 652 Kč
Dotace EU: 936 404 Kč (85 %)
Příspěvek příjemce podpory: 165 248 Kč (15 %)

Datum zahájení realizace projektu: 10.5. 2021
Datum plánovaného ukončení projektu: 30.4.2022

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Příjemce dotace: Mikroregion Ivančicko

plakát A3 - Ivančicko

Publikováno v Dobrovolný svazek obcí informuje,Projekty centra společných služeb.