Zpráva o činnosti Mikroregionu Ivančicko za rok 2022

Prapor MRRok 2022 v Mikroregionu Ivančicko byl ve znamení oživení aktivit a projektů. Díky ukončení protiepidemických opatření byly ve větší míře opět podporovány kulturní a společenské akce. Ve 14 členských obcích se podařilo zrealizovat mnoho různých menších projektů financovaných z dotací a grantů. Jejich níže uvedený výčet zcela jistě není vyčerpávající.

V roce 2022 pokračovala projektová příprava cyklostezky Ivančice – Dolní Kounice. Na přípravě projektu aktivně spolupracují Ivančice, Moravské Bránice a Dolní Kounice. V prvním pololetí byla dokončena inženýrská činnost vedoucí k získání územního rozhodnutí 2. etapy cyklostezky Ivančice – Dolní Kounice. Tento úsek povede v katastrálním území Kounické předměstí (Ivančice) od Železničního viaduktu k chatové oblasti Stříbský mlýn. Na základě uzavřeného memoranda s Jihomoravským krajem o vzájemné spolupráci při přípravě konkrétních projektů v rámci území Brněnské metropolitní oblasti 21+ zaměřených na výstavbu cyklostezek a s tím související budování cyklistické infrastruktury, schválilo zastupitelstvo Jihomoravského kraje Mikroregionu Ivančicko dotaci ve výši 1 mil. Kč na zajištění další projektové přípravy této cyklostezky. V létě proběhlo výběrové řízení a na podzim byly uzavřeny smlouvy s projektanty na přípravu dalších stupňů projektových dokumentací – pro stavební povolení a provedení stavby 1. etapy cyklostezky (úsek od Železničního viaduktu přes obec Moravské Bránice do Dolních Kounic) a také 2. etapy (viz výše). Cílem této projektové činnosti je získat stavební povolení k realizaci cyklostezky. Pokud půjde vše dle předpokladů, Mikroregion získá dotace a zapojené obce zajistí spolufinancování, mohla by být stavba této cyklostezky započata v letech 2024–2025.

Také na údržbu existující cyklostezky Oslavany-Ivančice nebylo zapomínáno. Na přelomu roku 2021/2022 bylo provedeno zapravení spár na asfaltovém povrchu. V průběhu celého roku pak byla zajišťována pravidelná údržba cyklostezky (např. sekání trávy, ořez větví, sběr a odvoz odpadků), která byla financovaná z dotace Jihomoravského kraje.

Také v roce 2022 Mikroregion Ivančicko pomáhal finančně menším obcím díky společným projektům podpořeným Nadací ČEZ. Obce měly možnost z daru od mikroregionu získat 55.000 Kč. Na jaře bylo v Dolních Kounicích díky podpoře mikroregionu slavnostně otevřeno nové lesní zastavení. Vzniklo zde nové příjemné posezení jak pro občany Dolních Kounic, tak i projíždějící cyklisty a turisty. Umístěn byl městský mobiliář jako například stůl, lavice, odpadkový koš, stojan na kola a informační tabule. Vysázeny byly nové stromy a keře, které okrašlují okolí. Obec Hlína je turisty vyhledávaná zejména díky rozhledně Vladimíra Menšíka a divadelním představením v lesním prostředí.  Vedení obce myslí také na nejmenší návštěvníky. Pořízeny proto byly naučné prvky pro děti, které byly umístěny k dětskému hřišti za obecním úřadem a u rozhledny. Jedná se o dřevěné naučné tabule. Jedna nese lesní tématiku ve formě pexesa a druhá je oblíbenou dětskou hrou piškvorky. Na konci dubna bylo dokončeno rozšíření dětského hřiště o nové herní prvky a mobiliář v obci Biskoupky. Autorem mobiliáře je v regionu známý a oblíbený ivančický umělec Josef Zahradník. V druhé polovině roku 2022 byl v obci Moravské Bránice pořízen nový mobiliář – lavičky a nádoby na posypový materiál. V Nove Vsi byla na podzim vydána a slavnostně pokřtěna kniha o historii obce. V Nových Bránicích byla dětem do základní školy zakoupena nová interaktivní tabule. V Senoradech byl nakoupen mobiliář pro kulturní akce – velkokapacitní párty stany. Ve spolupráci se Střediskem volného času byla zorganizována akce „Den volnočasových aktivit pro občany Mikroregionu“, která se konala na Den otevřených dveří SVČ 16. září 2022.

Po 24. únoru 2022, kdy Rusko vojensky zaútočilo na Ukrajinu, začali také do Mikroregionu Ivančicko přicházet váleční uprchlíci. Nejobtížnější bylo zvládnutí prvotního náporu, kdy přišla spousta matek s dětmi. Největší ubytovací kapacitu pro tyto uprchlíky poskytlo Středisko volného času Ivančice. Mikroregionu Ivančicko se podařilo získat finanční podporu krizového grantu Nadace ČEZ, kdy za 50 tis. Kč pořídil 7 kusů pružinových válend a 50 kusů prostěradel. Vybavení poté bylo umístěno do budovy Střediska volného času v Ivančicích, kde jsou Ukrajinci dlouhodobě ubytování.

Na jaře byl ukončen projekt „Řešení odpadů v Mikroregionu Ivančicko“ financovaný z evropské dotace Operačního programu životní prostředí. V hodnotě 1,1 mil. Kč byly pořízeny nádoby na plast, papír, sklo, kovy, jedlý olej a tuky a bioodpad, které byly navrženy v Analýze potenciálu produkce odpadů. Vznikla nová kapacita pro předcházení vzniku komunálního odpadu 186,84 t/rok. Realizace přinesla zkvalitnění nakládání s bioodpadem pro obyvatele v zájmovém území, a to v obcích Biskoupky, Dolní Kounice, Hlína, Ivančice, Kupařovice, Němčičky, Nové Bránice a Senorady.

Mikroregion se zapojil také dalším projektem v oblasti životního prostředí, konkrétně pak v rámci opatření proti suchu. Projektu se účastnily 3 obce a Mikroregion jim pořídil zavlažovací vaky k nově vysázeným stromům. Vaky byly financovány z dotace Jihomoravského kraje a umístěny v obcích Čučice (80 ks), Ivančice (50 ks) a Kupařovice (52 ks).

Od jara do podzimu 2022 probíhala realizace kulturních a společenských akcí podporujících identitu regionu, podpořených dotací Jihomoravského kraje. Jednalo se o tyto obce a aktivity: Dolní Kounice – Bienále: výdaj na zajištění výstav a organizaci happeningů, Hlína – Divadelní představení v přírodě – ozvučení divadla, Ivančice – Slavnosti chřestu – vystoupení hudební skupiny, Ketkovice – Vožení krála – ozvučení a výdaj na dechovou kapelu, Moravské Bránice – Tradiční rozmarýnové hody – na dechovou kapelu, Němčičky – Tradiční krojované hody – zapůjčení krojů, Oslavany – Historické slavnosti – vystoupení historické skupiny TRAKEN, Senorady – Senoradské krojované hody – dechovou kapelu. Celkové výdaje vynaložené na zajištění všech těchto akcí činily 523.400 Kč, z čehož poskytnuta dotace Jihomoravského kraje byla 225.000 Kč.

V roce 2022 Mikroregion Ivančicko vstoupil jako partner do projektu „Zapojování veřejnosti do rozvoje obce“, který je financován z norských fondů a hlavním nositelem projektu je město Otrokovice. V září zástupce mikroregionu navštívil norské partnerské město Fredrikstad, tato pracovní cesta byla určená k získání praktických zkušeností, jakým způsobem probíhá komunikace s občany v norském městě. Praktický přínos tohoto projektu pro mikroregionu spočívá v tom, že umožní financovat aktivity související s aktualizací strategického plánu rozvoje mikroregionu. V roce 2023 proběhne mezi občany členských obcí dotazníkové šetření a ve všech 14 obcích budou uskutečněna veřejná setkání s občany.

Také v roce 2022 podporoval Mikroregion své obce pravidelnými zápůjčkami sdíleného majetku. Hojně byly využívány zejména nafukovací atrakce pro děti při akcích v obcích, jednalo se téměř o 40 výpůjček. Zájem také byl o mobilní dopravní dětské hřiště. Co se týká informovanosti obyvatel, tak každý měsíc byly připravovány a vydávány přehledy kulturních a společenských akcí. Pravidelně byli občané informování o dění také na sociálních sítích. Mikroregion opět vydal stolní kalendář včetně kalendária na rok 2023. Poprvé byla nabídnuta možnost prezentace v kalendáři firmám z území mikroregionu. Nabídky využilo 16 firem a díky tomu se podařilo zajistit finanční prostředky, které byly využity na snížení prodejní ceny kalendáře pro obce a občany.

Po celý rok s výjimkou letních prázdnin bylo pravidelně připravováno videozpravodajství. Krátké reportáže se zaměřují jednak na zajímavé kulturní a společenské události v obcích, ale také různé dokončené investiční akce. Publikováno je pravidelně na webových stránkách mikroregionu a platformě youtube. Obce mají možnost objednat si u Mikroregionu bezplatné natočení videoreportáží.

Co se týká administrativní podpory obcí, Mikroregion obcím a jejich příspěvkovým organizacím nadále zajišťoval pověřence pro ochranu osobních údajů (GDPR). Pověřenec GDPR kromě toho zajišťoval obcím a jejich příspěvkovým organizacím i bezplatné právní konzultace. Zástupci obcí se mohli obracet a využívat konzultační podpory poskytované také dalšími pracovníky kanceláře Centra společných služeb Mikroregionu. Tyto služby využívaly zejména menší obce v oblasti projektového, dotačního poradenství apod. V průběhu roku byl aktualizován strategický plán rozvoje obce Nová Ves. Obcím byly pravidelně rozesílány různé metodické materiály, informace a dotazy z právní poradny. Uzavřena byla také rámcová smlouva s advokátkou, která se specializuje jednak na oblast zadávání veřejných zakázek, ale i další oblasti práva. Služby této advokátky pravidelně a opakovaně využívalo 6 členských obcí.

Po komunálních volbách na podzim 2022 proběhla v listopadu ustavující valná hromada Mikroregionu Ivančicko. V 14 členských obcích většinou nedošlo k výrazným změnám na pozicích vedení obcí. Ke změně na pozici starostky došlo pouze v Dolních Kounicích, v některých obcích pak byli zvoleni noví místostarostové. Předsedkyní správního výboru Mikroregionu Ivančicko byla zvolena ivančická zastupitelka Mgr. Jana Heřmanová, která tuto funkci bude vykonávat již druhé volební období. Na pozicích místopředsedů správního výboru zůstávají Ing. Svatopluk Staněk (místostarosta města Oslavany) a Ing. Jan Trecha (místostarosta obce Moravské Bránice). Dalšími členy správního výboru byli zvoleni David Hrbáček (místostarosta města Dolní Kounice) a Klára Hošková (místostarostka obce Nová Ves). Členy kontrolního výboru jsou Zdeněk Kališ (starosta Nových Bránic), Miloš Dostalý (starosta obce Hlína) a Mgr. Josef Benda (starosta obce Biskoupky). Jako tajemník svazku pokračuje Ing. Bohumil Smutný.

 Ing. Bohumil Smutný
tajemník a manažer Mikroregionu Ivančicko

Publikováno v Dobrovolný svazek obcí informuje.