Úředník – právník – Ivančice

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

vedoucí Městského úřadu Ivančice vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků v platném znění a o změně některých zákonů

výběrové řízení na funkci:

úředník – samostatný odborný referent odboru právního – právník

– s výkonem práce v Ivančicích na dobu neurčitou

 

Předpoklady a požadavky: 

 

 

 

 

 

dosažené vzdělání vysokoškolské v magisterském studijním programu nebo bakalářském studijním programu
studijní obor právo nebo veřejná správa podmínkou
znalosti oboru vítány
zvláštní odborná způsobilost x
praxe ve státní správě nebo samosprávě x
požadované jazykové znalosti x
další požadované dovednosti
 • uživatelská znalost MS Office a informačních technologií
 • schopnost samostatného rozhodování i týmové spolupráce, adaptabilita, komunikační a organizační dovednosti
 • všeobecný přehled právních předpisů se zaměřením na činnost obce

Písemnou přihlášku s požadovanými doklady mohou zájemci zasílat nejpozději do 31.03.2023.

Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny nebo zašlete na adresu: sekretariát vedoucí úřadu MěÚ Ivančice, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice. Zásilku označte heslem „NEOTVÍRAT – výběrové řízení  – P“.

Všechny požadavky a předpoklady uchazeče musí být splněny do termínu podání přihlášky do výběrového řízení. 

Kontaktní pracovník:  Hana Kozáková, personalistka MěÚ Ivančice, telefon 546419442

Platové podmínky: se řídí zákoníkem práce, v platném znění, a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 11

Termín nástupu: dle dohody

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka (§4 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků v platném znění): občan České republiky, případně cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, starší 18 let, způsobilý k právním úkonům, bezúhonný, ovládající jednací jazyk.

Náležitosti přihlášky jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum, podpis. Uvítáme telefonní spojení, popř. e-mailovou adresu.

K přihlášce připojte:

 • strukturovaný životopis
 • originál ověřené kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením

Charakteristika pracovního místa:

 • vypracovává, spolupracuje na tvorbě, kontroluje a posuzuje veškeré smlouvy uzavírané městem vč. veřejnoprávních smluv,
 • zajišťuje právní garanci ve věcech veřejných zakázek,
 • vytváří nebo se podílí na přípravě a tvorbě obecně závazných právních předpisů města i vnitřních předpisů úřadu a organizací zřízených městem,
 • poskytuje právní poradenství v oblasti státní správy a samosprávy,
 • zajišťuje po právní stránce veškeré činnosti spojené se vznikem a zánikem organizací zřizovaných nebo zakládaných městem nebo s účastí města,
 • připravuje žaloby a zastupuje město v soudních sporech,
 • zajišťuje vyčíslení náhrad škod a zajišťuje úhradu těchto škod,
 • zajišťuje pohledávky a jejich příslušenství uplatněním zajišťovacích institutů,
 • připravuje podklady a zajišťuje soudní vymáhání či exekuci pohledávek města,
 • pro správní obvod ORP Ivančice vede řízení o vyvlastnění nebo omezení vlastnického práva dle platných právních předpisů,
 • vede agendu občanů odsouzených k trestu obecně prospěšných prací,
 • vykonává státní správu na úseku shromažďování občanů

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o obsazované pracovní místo.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

V Ivančicích dne 20.02.2023

JUDr. Růžena Chládková, tajemnice


Informační povinnost zaměstnavatele  –  výběrové řízení

Zaměstnavatel: Město Ivančice,

Se sídlem: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice

Zastoupený: tajemnicí JUDr. Růženou Chládkovou

IČO: 00281859

Účel a právní základ pro zpracovávání osobních údajů:

Výběrové řízení, vyhlášené v souladu s ustanoveními zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků v platném znění.

Poskytnutí údajů je povinné na základě zákonného požadavku.

Uchazeč má právo na přístup a povinnost opravy osobních údajů.

Poskytnuté údaje – jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka), telefonní spojení, popř. e-mailová adresa, datum a podpis, strukturovaný životopis, výpis z rejstříku trestů, doklad o nejvyšší dosaženém vzdělání.

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání výběrového řízení.

Publikováno v .