Úředník – samostatný odborný referent – úřad územní plánování – Ivančice

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

vedoucí Městského úřadu Ivančice vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků v platném znění a o změně některých zákonů

výběrové řízení na funkci:

úředník – samostatný odborný referent odboru regionálního rozvoje – úřad územní plánování

– s výkonem práce v Ivančicích na dobu neurčitou

 

Předpoklady a požadavky: 

 

 

 

 

 

dosažené vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském programu v oboru územní plánování, příp. s tímto oborem příbuzné nebo související
studijní obor viz výše
znalosti oboru vítány
zvláštní odborná způsobilost v územním plánování vítána
praxe ve státní správě nebo samosprávě vítána
požadované jazykové znalosti x
další požadované dovednosti
 • uživatelská znalost MS Office a informačních technologií
 • ochota se dále vzdělávat
 • schopnost aplikace získaných vědomostí
 • analytické myšlení
 • schopnost týmové spolupráce, adaptabilita
 • komunikační dovednosti

Písemnou přihlášku s požadovanými doklady mohou zájemci zasílat nejpozději do 19.03.2023.

Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny nebo zašlete na adresu: sekretariát vedoucí úřadu MěÚ Ivančice, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice. Zásilku označte heslem „NEOTVÍRAT – výběrové řízení  – ÚP“.

Všechny požadavky a předpoklady uchazeče musí být splněny do termínu podání přihlášky do výběrového řízení. 

Kontaktní pracovník:  Hana Kozáková, personalistka MěÚ Ivančice, telefon 546419442

Platové podmínky: se řídí zákoníkem práce, v platném znění, a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 10

Termín nástupu: 01.06.2023, popřípadě dle dohody

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka (§4 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků v platném znění): občan České republiky, případně cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, starší 18 let, způsobilý k právním úkonům, bezúhonný, ovládající jednací jazyk.

Náležitosti přihlášky jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum, podpis. Uvítáme telefonní spojení, popř. e-mailovou adresu.

K přihlášce připojte:

 • strukturovaný životopis
 • originál ověřené kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením

Charakteristika pracovního místa:

 • je gestorem tvorby, užívání a poskytování podkladů z geografického informačního systému (GIS)
 • zabezpečuje uplatnění cílů a úkolů územního plánování
 • pořizuje a aktualizuje územně analytické podklady obcí ve svém správním obvodu
 • pořizuje území plán, regulační plán, jejich změnu a územní studii na žádost obce ve svém správním obvodu
 • pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obce ve svém správním obvodu
 • je dotčeným orgánem v územním řízení z hlediska uplatňování záměrů územního plánování, pokud nevydává územní rozhodnutí
 • je dotčeným orgánem v řízení podle zvláštního právního předpisu, v němž se rozhoduje o změnách v území
 • zajišťuje úpravu územních plánů a regulačních plánů schválených po 1.7.1998 na žádost obce ve svém správním obvodu
 • projednává protichůdná stanoviska nebo závazná stanoviska dotčených orgánů
 • předkládá zastupitelstvům obcí ve svém správním obvodu zprávu o uplatňování jejich územních plánů
 • podává návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti
 • ukládá vydanou územně plánovací dokumentaci obcí ve svém správním obvodu

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o obsazované pracovní místo.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

V Ivančicích dne 23.02.2023

JUDr. Růžena Chládková, tajemnice


Informační povinnost zaměstnavatele  –  výběrové řízení

Zaměstnavatel: Město Ivančice,

Se sídlem: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice

Zastoupený: tajemnicí JUDr. Růženou Chládkovou

IČO: 00281859

Účel a právní základ pro zpracovávání osobních údajů:

Výběrové řízení, vyhlášené v souladu s ustanoveními zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků v platném znění.

Poskytnutí údajů je povinné na základě zákonného požadavku.

Uchazeč má právo na přístup a povinnost opravy osobních údajů.

Poskytnuté údaje – jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka), telefonní spojení, popř. e-mailová adresa, datum a podpis, strukturovaný životopis, výpis z rejstříku trestů, doklad o nejvyšší dosaženém vzdělání.

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání výběrového řízení.

Publikováno v .