Ředitel/ředitelka Základní školy Oslavany

ImagePředpoklady:

a) odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle § 3 odst. 1 písm.

b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“) splnění tohoto předpokladu uchazeč doloží ověřenou kopií dokladu o vzdělání b) plná svéprávnost (resp. způsobilost k právním úkonům) dle § 3 odst. 1 písm. a) zákona o pedagogických pracovnících splnění tohoto předpokladu uchazeč doloží čestným prohlášením c) bezúhonnost dle § 3 odst. 1 písm.

c) zákona o pedagogických pracovnících splnění tohoto předpokladu uchazeč doloží výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce d) zdravotní způsobilost dle § 3 odst. 1 písm.

d) zákona o pedagogických pracovnících splnění tohoto předpokladu uchazeč doloží čestným prohlášením

e) znalost českého jazyka dle § 3 odst. 1 písm. e) zákona o pedagogických pracovnících, pokud uchazeč získal příslušnou odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost v jiném vyučovacím jazyce než českém splnění tohoto předpokladu uchazeč prokáže dokladem o vykonání zkoušky v souladu s § 4 zákona o pedagogických pracovnících

f) délka praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji v souladu s § 5 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících v délce minimálně 4 roky splnění tohoto předpokladu uchazeč doloží potvrzením o zaměstnání, či potvrzením od zaměstnavatele

Požadavky:

  • znalost problematiky školství včetně příslušných předpisů
  • základní znalosti pracovněprávních a finančních předpisů
  • základní přehled v problematice financování příspěvkových organizací
  • základní přehled v problematice školního stravování
  • organizační, řídící a komunikační schopnosti
  • samostatnost, zodpovědnost, pečlivost, přesnost, spolehlivost
  • znalost anglického nebo německého jazyka na úrovni B2, středně pokročilý

Požadovaný nástup: 1. srpna 2023

Podrobné informace na:

https://www.oslavany-mesto.cz/oznameni-o-vyhlaseni-konkursniho-rizeni-na-obsazeni-vedouciho-pracovniho-mista-reditele-reditelky-zakladni-skoly-oslavany/d-96691

https://www.oslavany-mesto.cz/assets/File.ashx?id_org=11318&id_dokumenty=96692

Publikováno v .