Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle zák. č. 106/1999 Sb.


1. Název
Mikroregion Ivančicko

2. Důvod a způsob založení
Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Ivančicko (dále jen „svazek“) byl založen ve smyslu ust. § 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů. Svazek je právnickou osobou, která nabyla právní osobnosti zápisem do rejstříku svazků obcí vedeného u krajského úřadu příslušného podle sídla svazku obcí. Svazek byl založen za účelem ochrany a prosazování společných zájmů členských obcí, kterými jsou především péče o všestranný rozvoj zájmového území, péče o potřeby občanů členských obcí a ochrana veřejného zájmu.

3. Organizační struktura
Orgány svazku jsou:
– valná hromada,
– správní výbor,
– předseda, dva místopředsedové,
– kontrolní výbor,
– tajemník.

4. Kontaktní spojení
4.1. Kontaktní poštovní adresa
Mikroregion Ivančicko
Palackého náměstí 196/6
66491 Ivančice

4.2. Adresa úřadovny
Mikroregion Ivančicko
Centrum společných služeb
Zemědělská 2
66491 Ivančice

4.3. Úřední hodiny
Provozní doba pro veřejnost: PO, ST: 8.00-16.00 hod.
(Polední přestávka v době od 12.00 do 13.00 hod.)

Provozní doba pro zastupitele, starosty a zástupce obcí: PO-PÁ: 8.00-18.00 hod.
(Termín schůzky je nutné předem domluvit telefonicky)

4.4. Telefonní čísla
Předseda správního výboru: Mgr. Jana Heřmanová, tel. +420 603 545 442
Manažer a tajemník svazku: Ing. Bohumil Smutný, tel. +420 602 551 801
Specialista pro rozvoj regionu: Jitka Živná, tel. +420 775 195 763
Pověřenec/specialista pro ochranu osobních údajů: Mgr. Bc. Marek Sigmund, tel. +420 603 319 002
Specialista pro veřejné zakázky: Mgr. et Mgr. Veronika Maxová, tel. +420 776 038 088

4.5. Čísla faxu

4.6. Adresa internetové stránky
www.ivancicko.com

4.7. Adresa elektronické podatelny
ID datové schránky: ukmx78k

4.8. Další elektronické adresy
Předseda správního výboru Mgr. Jana Heřmanová: hermanova(at)svcivancice.cz
Manažer a tajemník svazku Ing. Bohumil Smutný: mikroregionivancicko(at)gmail.com
Specialista pro rozvoj regionu Jitka Živná: zivna(at)ivancicko.com
Pověřenec/specialista pro ochranu osobních údajů Mgr. Bc. Marek Sigmund: gdpr(at)ivancicko.com
Specialista pro veřejné zakázky: Mgr. et Mgr. Veronika Maxová, verejnezakazky(at)ivancicko.com

5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby
Účet č. 27-9386140217/0100, vedený u Komerční banky

6. IČ
71187081

7. DIČ

8. Dokumenty
8.1. Seznamy hlavních dokumentů
Strategie rozvoje Mikroregionu Ivančicko pro období 2014-2020
Zpráva o přezkoumání hospodaření
Stanovy dobrovolného svazku obcí
Rozpočtový výhled

8.2. Rozpočet

9. Žádosti o informace
Žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. lze podávat ústně nebo písemně. Písemně lze žádost adresovat na kontaktní adresu Mikroregionu Ivančicko (viz bod 4.1), za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na adresu mikroregionivancicko(at)gmail.com nebo do datové schránky Mikroregionu Ivančicko(viz bod 4.7). Ústní žádosti lze podávat na drese úřadovny (viz bod 4.2) v úředních hodinách (viz bod 4.3).

10. Příjem žádostí a dalších podání
Žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. lze podávat ústně nebo písemně. Písemně lze žádost adresovat na kontaktní adresu Mikroregionu Ivančicko (viz bod 4.1), za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na adresu mikroregionivancicko(at)gmail.com nebo do datové schránky Mikroregionu (viz bod 4.7). Ústní žádosti lze podávat na drese úřadovny (viz bod 4.2) v úředních hodinách (viz bod 4.3). Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Žádost je podána dnem, kdy ji byla povinným subjektem obdržena. Aby mohla být žádost posuzována dle zákona č. 106/1999 Sb. musí splňovat konkrétní obsahové náležitosti. Pokud informaci žádá fyzická osoba jsou to: jméno a příjmení žadatele, adresa trvalého pobytu (případně adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu), datum narození, informaci, že jde o žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., uvedení povinného subjektu, od které tuto informaci požaduje. Pokud informaci žádá právnická osoba, musí žádost obsahovat: název právnické osoby, její IČ, adresu jejího sídla, informaci, že jde o žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., povinný subjekt, od které tuto informaci požaduje.

Písemné informace se vyřizují do 15 dnů od podání žádosti, v případě vyhledání a sběru oddělených a odlišných informací, na základě konzultace s jinými povinnými subjekty, může být termín prodloužen o 10 dnů.

11. Opravné prostředky
(výpis z § 16 zákona č. 106/1999 Sb. Zákona o svobodném přístupu k informacím)

§ 16
Odvolání
(1) Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.
(2) Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.
(3) Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.
(4) Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.

§ 16a
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace
(1) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen „stížnost“) může podat žadatel,
a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
b) kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

(2) Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.

(3) Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
a) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.

(4) O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

(5) Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

(6) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že
a) postup povinného subjektu potvrdí,
b) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, případně předložil žadateli konečnou licenční nabídku, nebo
c) usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti.

(7) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. d) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že
a) výši úhrady nebo odměny potvrdí,
b) výši úhrady nebo odměny sníží; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti, nebo
c) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, zjednal nápravu, jde-li o úhradu nebo odměnu za poskytnutí informace územním samosprávným celkem v samostatné působnosti.

(8) Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

(9) Rozhodnutí podle odstavců 6 a 7 se oznamuje žadateli a povinnému subjektu. Proti rozhodnutí vydanému podle odstavců 6 a 7 se nelze odvolat. Jde-li však o rozhodnutí podle odstavce 6 písm. c), nelze se odvolat pouze v případě, kdy rozhodl nadřízený orgán určený podle § 178 odst. 2 věty poslední správního řádu nebo podle § 20 odst. 5 tohoto zákona.

(10) Je-li poskytnuta informace podle odstavce 6 písm. c), žadatel může ve smyslu odstavce 1 písm. a) nebo c) postupovat obdobně.

12. Formuláře
Mikroregion Ivančicko nemá v rámci své činnosti předepsané žádné povinné formuláře.

13. Popisy postupů – návod na řešení životních situací
Všechny návody na řešení životních situací naleznete na portálu veřejné správy České republiky www.portal.gov.cz nebo na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky www.mvcr.cz.

14. Předpisy
14.1. Nejdůležitější používané předpisy
– zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
– zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
– zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
– zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
– zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
– zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
– zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)
– zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
– zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
– zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
– zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
– zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
– zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

14.2. Vydané právní předpisy
Žádné právní předpisy nebyly vydány

15. Úhrady za poskytování informací
15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 15.1. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů nebyla dosud přijata.

16. Licenční smlouvy
16.1. Vzory licenčních smluv
Mikroregion Ivančicko nedisponuje žádnými vzory licenčních smluv podle § 14a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

16.2. Výhradní licence
Mikroregion Ivančicko nedisponuje žádnými vzory licenčních smluv upravující výhradní licence poskytnuté podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva za rok 2021

Výroční zpráva za rok 2022