Orgány a předmět činnosti svazku

Orgány svazku

Orgány svazku jsou: valná hromada, správní výbor (předseda, 2 místopředsedové, 2 členové správního výboru), kontrolní výbor, cyklokoordinační komise, tajemník (manažer) svazku.

Po zářijových komunálních volbách Valná hromada Mikroregionu Ivančicko na svém 87. zasedání dne 29. 11. 2022 zvolila nové zástupce do orgánů dobrovolného svazku obcí.

Předsedkyně správního výboru: Mgr. Jana Heřmanová, pověřená zastupitelka města Ivančice, zástupce Mikroregionu v MAS Brána Brněnska, z.s.
První místopředseda správního výboru: Ing. Svatopluk Staněk, místostarosta města Oslavany.
Druhý místopředseda správního výboru: Ing. Jan Trecha, místostarosta obce Moravské Bránice.

Další členové správního výboru:
I. David Hrbáček – místostarosta města Dolní Kounice
II. Klára Hošková – místostarostka obce Nová Ves

Tajemníkem (manažerem) svazku je Ing. Bohumil Smutný.

——————————————————————————————————————-

Kontrolní výbor
I. Mgr. Josef Benda, starosta obce Biskoupky
II. Miloš Dostalý, starosta obce Hlína
III. Zdeněk Kališ, starosta obce Nové Bránice

Předsedou kontrolního výboru je Zdeněk Kališ.

——————————————————————————————————————-

Cyklokoordinační komise
Poradní orgán valné hromady zřízen za účelem přípravy nové cyklostezky Ivančice-Dolní Kounice, údržby provozu stávající cyklostezky Oslavany-Ivančice a koordinace informací o ostatních cyklotrasách protínajících náš region.

Předseda Cyklokoordinační komise: Mgr. Miloš Musil, zastupitel města Oslavany
Členové:
– David Hrbáček, místostarosta města Dolní Kounice
– Jaroslav Sojka, 1. místostarosta města Ivančice
– Ing. Jan Halbich, 2. místostarosta města Ivančice
– Ing. Kamil Ferda, starosta obce Moravské Bránice
– Ing. Svatopluk Staněk, místostarosta města Oslavany

 

Předmět činnosti svazku

Ptáte se, proč je Vaše obec členem Mikroregionu Ivančicko, k čemu je to dobré a kolik Vás to stojí? Svazek obcí byl založen za účelem ochrany a prosazování společných zájmů přesahujících svým rozsahem a významem účastnickou obec. Každého občana stojí členství v Mikroregionu Ivančicko 37,- Kč ročně.

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Ivančicko (dále jen svazek) byl založen v roce 2003 v souladu s ustanovením § 46, odst. 2, písm.b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na základě vůle níže uvedených obcí – členů svazku obcí. Jednalo se o tyto obce: Ivančice, Oslavany, Čučice, Hlína, Ketkovice, Mělčany, Moravské Bránice, Neslovice a Nová Ves. Později k Mikroregionu přistoupily Dolní Kounice a Nové Bránice. V roce 2015 svazek opustila obec Neslovice, následně se však rozrostl o obce Biskoupky, Kupařovice, Němčičky a Senorady. V současné době má Mikroregion Ivančicko 14 členských obcí. Svazek obcí je právnickou osobou, jež odpovídá svým majetkem.

Předmětem činnosti svazku je ochrana a prosazování společných zájmů a spolupráce při rozvíjení činností:

 • ochrana životního prostředí v zájmovém území
 • společný postup při dosahování ekologické stability zájmového území
 • koordinace významných investičních akcí v zájmovém území
 • koordinace obecních územních plánů a územní plánování v regionálním měřítku
 • slaďování zájmů a činností místních samospráv
 • vytváření, zmnožování a správa společného majetku svazku
 • zastupování členů svazku při jednání o společných věcech s třetími osobami
 • zajišťování a vedení předepsané písemné, výkresové, technické a jednotlivé agendy jednotlivých společných akcí
 • propagace svazku a jeho zájmového území

Za předmět činnosti se také považují takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členských obcí. V takovém případě je povinností svazku dbát, aby jejich výsledky korespondovaly se zájmy svazku obcí jako celku. Pro naznačené akce a aktivity jmenuje valná hromada odpovědné osoby, vybaví je podpisovým právem a pověří je koordinací a dále účetním a dokladovým zabezpečením těchto akcí a aktivit.

Svazek je oprávněn zakládat samostatně nebo s dalšími účastníky podnikatelské i nepodnikatelské subjekty podle platných právních norem.

 • Podpora společenského života:
  udržování a obnova lidových tradic, vytváření nových tradic
  podpora činností svazku
  vydávání publikací, pořádání regionálních výstav, propagace.
 • Řešení likvidace odpadních vod regionu.
 • Podpora školství, zejména poskytování možností širšího základního vzdělávání, včetně základních uměleckých škol.
 • Podpora sportu a jiných zájmových činností, včetně využití sportovních zařízení.
 • Podpora sociální péče a pečovatelské služby.
 • Podpora zdravotnických zařízení a poskytování těchto služeb.
 • Vytváření služeb a zařízení sloužících ke zlepšování životního prostředí obcí, jejich vzhledu, úpravě veřejných prostranství, komunikací, kulturních památek a dopravní obslužnosti, likvidaci domovních odpadů, počišťování měst a obcí, zabezpečování zimní údržby.
 • Zajistit a podporovat efektivní informační systém.
 • Podporovat rozvoj turistiky a souvisejících služeb. Podporovat rozvoj podnikání v regionu, v zemědělském podnikání podporovat péči o krajinu a podporovat jejich nezemědělské aktivity za obnovu vesnice. V nezemědělském podnikání podporovat podnikatelské aktivity občanů a jejich zapojení do obnovy vesnice.