Orgány a předmět činnosti svazku

Orgány svazku

Orgány svazku jsou: valná hromada, správní výbor (předseda, 2 místopředsedové, 2 členové správního výboru), kontrolní výbor, tajemník (manažer) svazku.

Valná hromada Mikroregionu Ivančicko na svém 52. zasedání dne 11. 12. 2014 zvolila orgány dobrovolného svazku obcí. Na 58. zasedání valné hromady dne 25.2.2016 došlo v souvislosti se změnou stanov DSO ke změně člena správního výboru a ustanovení kontrolního výboru.

Předseda správního výboru: Rostislav ŠTORK, pověřený zastupitel města Ivančice.
První místopředseda správního výboru: Mgr. Miloš Musil, pověřený zastupitel města Oslavany.
Druhý místopředseda správního výboru: Ing. Jan Trecha, místostarosta obce Moravské Bránice.

Další členové správního výboru:
I. Ing. Radka Formánková – starostka města Dolní Kounice
II. Mgr. Naděžda Chajmová – místostarostka obce Nová Ves

Kontrolní výbor
I. Josef Obršlík
II. Miloš Dostalý
III. Zdeněk Kališ

Předsedou kontrolního výboru je Zdeněk Kališ.

Tajemníkem (manažerem) svazku je Ing. Bohumil Smutný.

Předmět činnosti svazku

Ptáte se, proč je Vaše obec členem Mikroregionu Ivančicko, k čemu je to dobré a kolik Vás to stojí? Svazek obcí byl založen za účelem ochrany a prosazování společných zájmů přesahujících svým rozsahem a významem účastnickou obec. Každého občana stojí členství v Mikroregionu Ivančicko 20,- Kč ročně.

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Ivančicko (dále jen svazek) byl založen v roce 2003 v souladu s ustanovením § 46, odst. 2, písm.b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na základě vůle níže uvedených obcí – členů svazku obcí. Jednalo se o tyto obce: Ivančice, Oslavany, Čučice, Hlína, Ketkovice, Mělčany, Moravské Bránice, Neslovice a Nová Ves. Později k Mikroregionu přistoupily Dolní Kounice a Nové Bránice. Svazek obcí jeprávnickou osobou, jež odpovídá svým majetkem.

Předmětem činnosti svazku je ochrana a prosazování společných zájmů a spolupráce při rozvíjení činností:

 • ochrana životního prostředí v zájmovém území
 • společný postup při dosahování ekologické stability zájmového území
 • koordinace významných investičních akcí v zájmovém území
 • koordinace obecních územních plánů a územní plánování v regionálním měřítku
 • slaďování zájmů a činností místních samospráv
 • vytváření, zmnožování a správa společného majetku svazku
 • zastupování členů svazku při jednání o společných věcech s třetími osobami
 • zajišťování a vedení předepsané písemné, výkresové, technické a jednotlivé agendy jednotlivých společných akcí
 • propagace svazku a jeho zájmového území

Za předmět činnosti se také považují takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členských obcí. V takovém případě je povinností svazku dbát, aby jejich výsledky korespondovaly se zájmy svazku obcí jako celku. Pro naznačené akce a aktivity jmenuje valná hromada odpovědné osoby, vybaví je podpisovým právem a pověří je koordinací a dále účetním a dokladovým zabezpečením těchto akcí a aktivit.

Svazek je oprávněn zakládat samostatně nebo s dalšími účastníky podnikatelské i nepodnikatelské subjekty podle platných právních norem.

 • Podpora společenského života:
  udržování a obnova lidových tradic, vytváření nových tradic
  podpora činností svazku
  vydávání publikací, pořádání regionálních výstav, propagace.
 • Řešení likvidace odpadních vod regionu.
 • Podpora školství, zejména poskytování možností širšího základního vzdělávání, včetně základních uměleckých škol.
 • Podpora sportu a jiných zájmových činností, včetně využití sportovních zařízení.
 • Podpora sociální péče a pečovatelské služby.
 • Podpora zdravotnických zařízení a poskytování těchto služeb.
 • Vytváření služeb a zařízení sloužících ke zlepšování životního prostředí obcí, jejich vzhledu, úpravě veřejných prostranství, komunikací, kulturních památek a dopravní obslužnosti, likvidaci domovních odpadů, počišťování měst a obcí, zabezpečování zimní údržby.
 • Zajistit a podporovat efektivní informační systém.
 • Podporovat rozvoj turistiky a souvisejících služeb. Podporovat rozvoj podnikání v regionu, v zemědělském podnikání podporovat péči o krajinu a podporovat jejich nezemědělské aktivity za obnovu vesnice. V nezemědělském podnikání podporovat podnikatelské aktivity občanů a jejich zapojení do obnovy vesnice.